SP Vision

Header

quotes

 • Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1212-С01 за изпълнение на Проект с наименование "Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

  02.03.2020 г.

  Свали документа

 • Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

  Избор на изпълнител в обособени позиции:

  Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за разработване на ДНА - Софтуер за автоматизиране и оптимизиране на процесите по превенция и последващо възстановяване след аварии на компютърна техника и софтуер - 1 брой;

  Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: сървърна конфигурация - 2 броя.

  в рамките на реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-1212 "Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  31.07.2020 г.

  Свали документи

« назад

Contact

Say Hi,

or just drop by for a cup of coffee
and a friendly chat about your ideas.


+359 2 865 05 01
+359 888 55 83 83

Bulgaria, Sofia, Dimitar Hadzhikotsev 1 Str.

Map